top space
logo
พล.อ.วรวิทย์ พิบูลศิลป์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


ประสบการณ์ในอดีต
1. สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร. รุ่นที่ 7) ในระหว่างการศึกษาเป็นนักดนตรี แซ็กโซโฟน และ นักกีฬารักบี้ฟุตบอลของโรงเรียน
2. รับราชการในหน่วยรบพิเศษ จังหวัดลพบุรี ประมาณ 30 ปี
3. ปฏิบัติราชการในประเทศลาว 7 ปี, ประเทศกัมพูชา 5 ปี และ ประเทศพม่า 1 ปี
4. ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัด ลพบุรี
5. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหม
Copyright © 2010:www.adoxy.us :All Rights Reserved.
ตรวจสอบสายงาน